ระบบระบายน้ำ เป็นระบบที่ระบบน้ำเสีย ออกจากอาคารที่พักอาศัยไปสู

่ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบน้ำสาธารณะ โดยท่อที่ใช้เป็นท่อพีวีซี(PVC) ที่มีขนาดใหญ่กว่าท่อประปาน้ำดีคือขนาด 2-10นิ้ว และเป็นท่อชั้นคุณภาพ 5 สำหรับงานระบายน้ำที่ไม่มีแรงดันภายในเส้นท่อ แบ่งออกเป็น 4ระยยย่อยได้แก่

1.ระบบระบายน้ำทิ้ง-ระบายน้ำทิ้งที่ไม่มีสิ่งปฎิกูล เช่น น้ำจากรูระบายน้ำทิ้งที่พื้น,อ่างล้างมือ,อ่างอาบน้ำ,โดยใช้ท่อขนาด 2นิ้ว ต่อจากจุดระบายน้ำก่อนต่อเข้าสู่ถังบำบัด

2.ระบบระบายน้ำโสโครก-ระบบน้ำเสียที่มีสิ่งปฎิกูล เช่น โถปัสสาวะ,โถชักโครก,โดยใช้ท่อขนาด 2-4นิ้ว ต่อจากจุดระบายน้ำก่อนต่อเข้าถังบำบัด

3.ระบบระบายอากาศ-ระบายอากาศและกลิ่นเหม็นที่มาจากระบบระบายน้ำโสโครก และระบบระบายน้ำทิ้งออกนอกอาคาร โดยใช้ท่อขนาด 1.1/2-2นิ้ว

4.ระบบระบายน้ำทิ้งจากครัว-ระบายน้ำเสียจากอ่างล้างจานในห้องครัวโดยใช้ท่อขนาด 2นิ้ว ต่อจากจุดระบายน้ำผ่านเข้าถังดักไขมัน ก่อนระบายน้ำไปสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ เพื่อป้องกันเส้นท่ออุดตัน จากไขมันในเศษอาหารที่มักเกาะตามผิวท่อพีวีซี