กิจกรรมรวมสัมพันธ์ "PMT-Outing-1st"


**ก่อนเดินทาง**

  
  

**กิจกรรมสานสัมพันธ์**